Projekt uchwały

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia
w sprawie: przyjęcia programu Familijny Słupsk 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Rada Miejska w Słupsku uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji przez Gminę Miasto Słupsk projekt Familijny Słupsk na lata 2014 – 2018, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

PROJEKT FAMILIJNY SŁUPSK NA LATA 2014-2018

§ 1

Projekt Familijny Słupsk adresowany jest do mieszkańców Słupska. Z oferty projektu mogą korzystać rodziny posiadające na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci, samotni rodzice/opiekunowie prawni, rodziny zastępcze.

§ 2

1. Projekt Familijny Słupsk stawia następujące cele:

 1. Kreowanie pozytywnego obrazu rodziny.
 2. Stworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin i rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby rodzin.
 3. Poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin poprzez eliminację ograniczeń i barier ekonomiczno-społecznych.
 4. Zapewnienie rodzinom dostępu do informacji o ofercie oraz do korzystania z różnych form wspólnego spędzania czasu.
 5. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży pochodzących z różnych rodzin i środowisk.
 6. Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na ich pochodzenie z rodzin zagrożonych marginalizacją.
 7. Stworzenie warunków dla rozwoju integracji międzypokoleniowej w rodzinach w relacjach dziadkowie – rodzice – dzieci.

§ 3

W ramach projektu Familijny Słupsk zrealizowane będą następujące działania:
1. Karta Familijny Słupsk i karta Familijny Słupsk Plus
Wprowadzony zostanie system kart obsługujących projekt Familijny Słupsk. Karta podstawowa Familijny Słupsk dla wszystkich słupskich rodzin, które są zainteresowane korzystaniem z oferty oraz specjalna imienna Karta Familijny Słupsk Plus dla rodzin wielodzietnych. Opracowany zostanie regulamin, zasady przyznawania kart i sposób dystrybucji. Zadanie polegające na stworzeniu Karty, jej dystrybucji oraz zwiększanie zakresu usług dostępnych na podstawie karty zostanie powierzone organizacji pozarządowej. Karta będzie dedykowana dla następujących usług:

Zasada +2

 1. Wprowadzona będzie możliwość zakupu biletów we wszystkich miejskich instytucjach na imprezy miejskie, wydarzenia w dziedzinie kultury, sportu, rozrywki, rekreacji zgodnie z zasadą: bilet ulgowy kupuje jeden dorosły oraz dwoje dzieci – pozostałe dzieci nie płacą.
 2. Bilet komunikacji miejskiej dla dzieci z rodzin mających troje i więcej dzieci Zostanie wprowadzony imienny darmowy bilet indywidualny dla każdego dziecka. Działanie wyrównuje szanse i obniża wydatki rodzin wielodzietnych.
 3. Zaproszenie do współpracy prywatnych przedsiębiorców, którzy oferować będą zniżki dla posiadaczy kart

2. Wspólne spędzanie wolnego czasu:

 1. Muzeum dla dzieci
  Wprowadzone będą programy rodzinnego zwiedzania muzeów. Muzea opracują instrukcje zwiedzania, które będą podpowiadać rodzicom ciekawe opisy eksponatów, zaproponowane zostaną ciekawe zadania do wykonania. Celem działania jest integracja rodzin i edukacja dzieci oraz zachęcenie do częstszego odwiedzania placówek muzealnych
 2. Rodzinny spacer po Słupsku
  Opracowane zostaną trasy spacerowe po Słupsku, w tym dla każdego z osiedli, zróżnicowane pod względem długości i trudności, sporządzone pod kątem wspólnych spacerów dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.
 3. Otwarte Instytucje Edukacyjne i Kulturalne
  Dokonany zostanie audyt obecnej oferty prowadzonej przez szkoły i inne miejskie placówki oświatowe, Słupski Ośrodek Kultury, Młodzieżowe Centrum Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną i jej filie. Celem audytu będzie wprowadzenie w większym stopniu specjalnych propozycji zajęć i aktywności skierowanych dla rodzin. Ważnym aspektem powinno być warunkowanie udziału w konkretnych zajęcia w systemie rodzic – dziecko.
 4. Słupskie Place Zabaw i Boiska
  Opracowana zostanie mapa funkcjonujących placów zabaw oraz prowadzony będzie monitoring działań różnych podmiotów zmierzających do powstawania nowych placów zabaw dla dzieci, które uzupełnią istniejącą siatkę. Opublikowana będzie informacja dotycząca wyposażenia placów i ich dostępności.
 5. Rodzinne ścieżki rowerowe
  Wykonane zostanie opracowanie i oznakowanie systemu odcinków ścieżek rowerowych przyjaznych wspólnemu podróżowaniu z rodziną, a także sprzyjających nauce jazdy na rowerze.

3. Wsparcie edukacji:

 1. Miejska Biblioteka Publiczna i jej filie
  Biblioteki zostaną partnerem projektu Familijny Słupsk. W ramach swojej działalności opracują rozszerzoną ofertę zajęć i będą realizować działania edukacyjne i integrujące rodziców z dziećmi. Biblioteki otrzymają dodatkowe środki finansowe, wraz ze środkami na inwestycje.
 2. Szkoła rodzica
  Stworzona będzie oferta zajęć wspierających rozwój dziecka, wspierających rodziców w wychowaniu dzieci, na różnym etapie ich rozwoju, budowaniu prawidłowych relacji w rodzinach. Zajęcia będą adresowane do matek i ojców. Prowadzenie zajęć zostanie zlecone w ramach otwartego konkursu ofert.

4. Ułatwienia dla rodzin z dziećmi

 1. W instytucjach podlegających Miastu wprowadzone zostaną „Kąciki dla rodzin”, w których znajdą się meble i zabawki dla dzieci. Rodzice z dziećmi w trakcie oczekiwania na obsłużenie w jednostce miejskiej będą mogli spędzić ten czas w Kąciku dla rodzin.

5. Wsparcie w realizacji zadań i rozwoju projektu:

 1. Konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych
  Ogłoszony zostanie nowy konkurs dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie z budżetu Miasta. Konkurs będzie dotyczyć działań integrujących relacje w rodzinie, oferujących wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, a także propozycje atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w ramach rodziny.

6. Współpraca z partnerami zewnętrznymi i stworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin

 1. Miejsce Przyjazne Rodzinie
  Przyznawanie specjalnego znaku placówkom posiadającym specjalna ofertę lub ze specjalnymi udogodnieniami dla rodzin. Opracowany zostanie regulamin określający katalog działań przyjaznych rodzinie, który będzie określał zasady zgłoszenia do projektu. Zadanie zostanie zlecone w ramach otwartego konkursu ofert.

7. Portal – www.familijnyslupsk.pl
Zostanie uruchomiony portal internetowy www.familijnyslupsk.pl, w którym zebrane będą wszystkie informacje dotyczące rodzin m. in.: wydarzenia, imprezy, kluby, medycyna, pomoc, wsparcie, ogłoszenia, organizacje wspierające, dobre adresy, kluby sportowe, zajęcia dodatkowe, czas wolny, boiska, place zabaw, szkoły otwarte.

§ 4

1. Realizacja projektu Familijny Słupsk prowadzi do osiągnięcia następujących rezultatów:

 1. Zintegrowanie działań różnorodnych podmiotów, publicznych i niepublicznych, na rzecz wspierania rodziny dwu- i wielopokoleniowej.
 2. Promocja rodziny, jej wartości i stworzenie dobrego klimatu wokół tematyki rodziny.
 3. Zwiększenie aktywności organizacji i instytucji działających na rzecz rodziny.
 4. Wyrównywanie szans dzieci z rodzin wielodzietnych.
 5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin i jej członków.
 6. Stworzenie skutecznego systemu rozwiązywania problemów rodzin.
 7. Zwiększenie dostępu do informacji o różnorodnych formach wsparcia rodziny.
 8. Poprawa bezpieczeństwa rodziny i jej członków.

§ 5

 1. Środki niezbędne do realizacji narzędzi projektu Familijny Słupsk będą pokrywane z budżetu Miasta.
 2. Do końca I kwartału następnego roku Prezydent sporządzi sprawozdanie z realizacji projektu Familijny Słupsk za rok miniony.

UZASADNIENIE

Program Familijny Słupsk jest pierwszą kompleksową propozycją dla wsparcia rodzin – niezależnie od ich wielkości oraz statusu materialnego. Ma on charakter przekrojowy – łączący w sobie zarówno działania ze sfery edukacji, kultury, sportu oraz pomocy społecznej. Istotą projektu jest integracja działań wszystkich podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych, których istotą jest prowadzenie różnej działalności na rzecz dzieci i rodziców. Ważnym elementem projektu jest dokonanie zmiany w sposobie formułowania oferty przez placówki miejskie – tak, by w większym aspekcie oferowały one zajęcia nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również dla ich rodziców i opiekunów. To działanie służyć ma zwiększeniu oferty wspólnego spędzania czasu wolnego, której obecnie w Słupsku brakuje.

Elementem spajającym wszystkie działania w projekcie jest utworzenie strony internetowej, której celem jest gromadzenie wszystkich informacji ważnych z punktu widzenia rodziny: informacji o możliwości spędzenia czasu wolnego, o miejscach przyjaznych rodzinie – placów zabaw, ścieżkach rowerowych, ofercie edukacyjnej, czy również specjalnej ofercie komercyjnej adresowanej do mieszkańców Słupska. Projekt ma duży potencjał rozwoju dzięki angażowaniu partnerów zewnętrznych – m.in. organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych. Jest on wstępem do budowania przyjaznego rodzinie miasta oraz partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego, dla którego podstawowym celem jest wysoka jakość usług na rzecz rodzin, adekwatna do ich potrzeb życiowych.